SRT Projects

 

2002.9-2003.9Research On OGSA(Open Grid Service Architecture),

Students:  Maohua Lu,  Yong Li,  Yixin Yang, Bin Liu, Baiyi Zeng,

Xiaobo Zheng, Bin Du.

2002.9-2003.9Research On Cluster Computing,

Students:  Jia Li, Xuan Li, Shaomei Wu, Kunliang Yao.

2001.12-2002.12Computational Science and Engineering Package,

Students: Qi Zhu, Ran Zhou,Xi Xue, Rui Sun

2001.12-2002.12Peer to Peer Computing,

Students:Yan Wang,  Zhenhao Xie,  Yan Wang, Yao Shi,  Bin Du.

2001.9-2002.9,High Bandwidth Oriented High Performance Server Technology ”,

Students

2001.9-2002.9,High Available Cluster System Technology Research”,

StudentsLin Liu Jiayin MaoBo Zhang

2001.9-2002.9,Grid Computing Research”,

StudentsMo ChenBo HuChengwen Hu Ming ZhaoQi Li, Hao Wang

2000.12-2002.5 “Scientific Computing Visualization”,

Students:Lei Gu, Bing Fang

2000.8-2001.12 “Advanced Computational Infrastructure Test-bed Between Bejing and Shanghai”,

Students:Min Shao, Lihong Li, Zhenkun Zheng, Chang Qi

 

Mail to me